Home > 냉동기기 > 콘덴싱유니트
 
 
밀폐형 스크롤 압축기
 
 
반밀폐형 왕복동식 압축기
(중/저온용)
 
 
반밀폐형 왕복동식 2단 압축기
 
 
 
 
반밀폐형 왕복동식 압축기
(중/저온용)
 
 
반밀폐형 스크류 압축기
(중/저온용)
 
 
 
 
 
 
 
 
반밀폐형 왕복동식 압축기
(중/저온용)
 
 
반밀폐형 왕복동식 2단 압축기
 
 
반밀폐형 스크류 압축기
(저온용)